එල්.ටී.ටී.ඊ.ය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් නොවෙයි – විග්නේෂ්වරන්