සම්පායෝ සැබෑවටම අත්අඩංගුවට ගත් හැටි වීඩියෝ සාක්ෂියකින් එළියට