ටොප් නිව්ස් ඩොට් එල්කේ (TOPnews.lk) සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවි රාශියක් සම්බන්ධව ඇති අතර ඔබගේ වෙබ් අඩවියත් TOPnews.lk සමඟ නොමිලේ සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තවමත් ඔබට ඇත. ඒ සඳහා පහත පෝරමය පිරවීමෙන් හෝ info@topnews.lk ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය සහ තොරතුරු යොමු කරන්න.

ඔබේ වෙබ් අඩවියට වැඩි පාඨක පිරිසක් (visitors/web traffic) ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය සහය අප ඔබට ලබාදෙන්නෙමු.

තවද ඔබගේ විශේෂිත පුවත් (ප්‍රොමෝෂන් ආටිකල් / Promotion articles) දැන්වීම් ලෙස ප්‍රචාරණය කිරීමේ ඉඩ කඩද අප ඔබට TOPnews.lk තුළින් ලබාදෙන්නෙමු. මේ සඳහා ඔබට පහසු පැකේජයක්, පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අපෙන් වෙන්කර ගත හැක.

අමතන්න: +94(772)657400 / +94(715)657400