ඔබේ වෙබ් අඩවියට පුළුල් ප්‍රචාරයක් අපෙන්..

ටොප් නිව්ස් ඩොට් එල්කේ (TOPnews.lk) සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවි රාශියක් සම්බන්ධව ඇති අතර ඔබගේ වෙබ් අඩවියත් TOPnews.lk සමඟ නොමිලේ සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තවමත් ඔබට ඇත. ඒ සඳහා පහත පෝරමය පිරවීමෙන් හෝ info@topnews.lk ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය සහ තොරතුරු යොමු කරන්න.

ඔබේ වෙබ් අඩවියට වැඩි පාඨක පිරිසක් (visitors/web traffic) ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය සහය අප ඔබට ලබාදෙන්නෙමු.

තවද ඔබගේ විශේෂිත පුවත් (ප්‍රොමෝෂන් ආටිකල් / Promotion articles), Youtube videos, Facebook promotions දැන්වීම් ලෙස ප්‍රචාරණය කිරීමේ ඉඩ කඩද අප ඔබට TOPnews.lk තුළින් ලබාදෙන්නෙමු. මේ සඳහා ඔබට පහසු පැකේජයක්, පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අපෙන් වෙන්කර ගත හැක.

අමතන්න: +94(772)657400 / +94(715)657400