නෞකාවේ ගින්න පිළිබඳ සොයා බැලීමට විශේෂඥ කණ්ඩායමක් දිවයිනට පැමිණෙයි..