පුංචි පුතුගේ වීඩියෝව ෆේස්බුක් දැමූ අයට වැඩ වරදියි

කුඩා දරුවෙක් පාසලේ පන්ති කාමරය තුළ ගුරුවරියක විසින් අපහසුතාවට පත්කරන ආකාරය දැක්වෙන

…read more

Source:: The Leader