දේශපාලන රැකවරණය පතා උද්දික කැනඩාවට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ උද්දික ප්‍රේමරත්න කැනඩාවට ගොස් එරට රජයෙන් දේශපාලන රැකවරණය

…read more

Source:: The Leader