කථානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංගයට උත්තර ලංකා සභාගයෙත් සහාය

කථානායකවරයාට එරෙහිව ගෙන එන විශ්වාසභංග යෝජනාව සඳහා සහාය ලබාදීමට විමල් වීරවංශ ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ‘උත්තර ලංකා

…read more

Source:: The Leader