දිස්ත්�රික්ක කිහිපයකට ව�ස්ස

නුවරඑළිය, මà·�තලේ සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්â€�රික්කවල විටින් විට à·€à·�සි ඇතිවන බව කà·�ලගුණවිද්â€�යà·� දෙපà·�ර්තමේන්තුව කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa