රනිල් හමුවු චම්පික සජබ එක්කත් සාකච්ඡා

පසුගිය දිනක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජිතයන් හමුවු එක්සත් ජනරජ

…read more

Source:: The Leader