කථානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංගයේදී පක්ෂව ඡන්දය දීමට උත්තර ලංකා සභාගය තීරණය කරයි

කථානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංගයේදී ඊට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කිරීමට, අද (26) රැස්වූ උත්තර ලංකා සභාගයේ පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර තිබෙනවා. කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනට එරෙහි විශ්වාසභංග…

The post කථානායකවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංගයේදී පක්ෂව ඡන්දය දීමට උත්තර ලංකා සභාගය තීරණය කරයි first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News