ගුවන් ය�න� ක�ර්මිකය� 160 ක් සේවය හ�ර යති

à·�à·Šâ€�රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යà·�නà·� කà·�ර්මික à·�ිල්පීන් 160 ක් පමණ පසුගිය වසර දෙකක කà·�ලය තුළ රà·�කියà·�වෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇති බවත් එහි මේ වන විට ගුවන් යà·�නà·� කà·�ර්මික à·�ිල්පීන් 250 ක් පමණක් සේවය කරන බවත් එහි ගුවන් යà·�නà·� කà·�ර්මික à·�ිල්පීහූ පවසති. …read more

Source:: Lankadeepa