මහ බැංකු නිලධාරීන් කළ වැඩේ කැතයි – රවී කරුණානායක

සියලු දෙනාටම වියදම් සීමාකර මූල්‍ය පාලනයක් ඇතිකර ගන්නා ලෙස රජය අවධාරණය කර ඇති අවස්ථාවක

…read more

Source:: The Leader