ලංකාව බලවතුන්ගේ යටත්විජිතයක් වී ඇති ආකාරය කොළඹ වරායෙන් පේනවා – පෙ.ස.ප.

ලංකාව සහ ලංකාවේ වරායන් ඇතුළු ජනතා දේපල ලෝක බලවතුන්, කලාපීය බලවතුන්, අධිරාජ්‍යවාදීන් පමණක් නොව

…read more

Source:: The Leader