කොරෝනාට වඩා විසි ගුණයක් මාරාන්තික “X” වසංගතය ලොවම අනතුරේ ?

වර්තමානයේ කොරෝනා හා ඩෙංගු වසංගතයන් හමුවේ පීඩාවට පත් වී සිටින ගෝලීය ජනතාවට කොරෝනා වසංගතයට වඩා විසි ගුණයක් මාරාන්තික “X” යනුවෙන් නම් කර ඇති රෝගය වන…

The post කොරෝනාට වඩා විසි ගුණයක් මාරාන්තික “X” වසංගතය ලොවම අනතුරේ ? first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News