තිස් වසරකින් නුදුටු අම්මා නොදැකම සාන්තන් චෙන්නායි රෝහලේදී දෑස් පියා ගනී

දශක තුනකින් නුදුටු පුතා ඉන්දියාවේදී මිය යාමේ පුවත සැලවීමත් සමඟ තිල්ලෙයිඅම්බලම් මහේෂ්වරීගේ

…read more

Source:: The Leader