අව්ව ස�රයි: දරුවන් පිටියට ද�න්න එප�

රට තුළ මේ වන විට පවතින අධික උණුසුම් කà·�ලගුණ තත්වය තව දුරටත් ඉහළ යà·� à·„à·�කි නිසà·� අද (28) සිට අනිද්දà·� (1) යන දිනවල පà·�සල් දරුවන් එළිමහනේ රà·�දී සිටීමෙන් à·€à·�ළකිය යුතු යà·�යි අධ්â€�යà·�පන අමà·�ත්â€�යංà·�ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa