’’ස්විට්’’ ත�න�පතිනිය ප�ර්ලිමේන්තුවට ගොස් ම�තිවරණ ග�න අසයි

à·�à·Šâ€�රී ලංකà·�වේ ස්විට්සර්ලන්ත තà·�නà·�පති ආචà·�ර්ය සිරි à·€à·�ල්ට් (Siri Walt) මහත්මිය සහ කථà·�නà·�යක මහින්ද යà·�පà·� අබේවර්ධන මහතà·� අතර හමුවක් පà·�ර්ලිමේන්තුවේ දී සිදුවිය. …read more

Source:: Lankadeepa