දේශපාලන පක්ෂ හා මැතිවරණ කොමිසම අතර සාකච්ඡාවක් අද

දේශපාලන පක්ෂ හා මැතිවරණ කොමිසම අතර අද (26) සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත පිළිබඳ දේශපාලන පක්ෂ දැනුවත්…

The post දේශපාලන පක්ෂ හා මැතිවරණ කොමිසම අතර සාකච්ඡාවක් අද first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News