විදේ� සංච�රයන් 10,000 ක් දිනකදී එති

විදේà·� සංචà·�රකයන් 10,014 ක් මෙරටට ඉකුත් (24) දිනයේ පà·�මිණි බවත් එය මෙරට සංචà·�රක කර්මà·�න්ත නà·�වත සක්â€�රීය වීමෙන් පසුව දිනකදී පà·�මිණි à·€à·�ඩිම විදේà·� සංචà·�රකයන් සංඛ්â€�යà·�à·€ බවත් à·�à·Šâ€�රී ලංකà·� සංචà·�රක සවර්ධන අධිකà·�රිය පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa