න�ති හෙල්මට් දම්මන්න අල්ලස් ගත් කොස්ත�පල්ල� කොටු

රථවà·�හන වරදක් සමතයකට පත්කර දීමට රුපියල් දස දහසක මුදලක් අල්ලසක් à·€à·�යෙන් ලබà·�ගත් පොලිස් නිළධà·�රීන් දෙදෙනෙකු අල්ලස් à·„à·� දූෂණ චà·�දනà·� විමර්à·�න කොමිෂන් සභà·� නිළධà·�රීන් අද (26) පස්වරුවේ භà·�රයට ගෙන ඇති බව කළුතර උසස් පොලිස් නිළධà·�රියෙක් පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa