මේ වසරේ ජල ග�ස්තු ව�ඩි වීමක් නෑ

මෙම වසරේ ජල ගà·�ස්තු à·€à·�ඩි කිරීමක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂà·� නොකරන බව ජල සම්පà·�දන à·„à·� වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමà·�ත්â€�ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතà·� පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa