ඩොලරය ම�ස හතකට පසු අඩුම අගයේ

මà·�à·ƒ හතකට ආසන්න කà·�ලයකට පසුව ඇමෙරිකà·�නු ඩොලරයට නිරූපිත විනිමය අනුපà·�තිකය අද (26) රුපියල් 316 ට අඩු වූ බවත් අද දිනයේ ඩොලරයක රුපියල් අගය 311.11 ක් බවත් à·�à·Šâ€�රී ලංකà·� මහ බà·�ංකුව පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa