වියට්න�ම් ත�න�පති නිල නිවසේ මුදල් සොර�ගත් අයකුට වරෙන්තු

කොළඹ 07 ,වියට්නà·�ම් තà·�නà·�පති කà·�ර්යà·�ල නිල නිවසට මහ රà·�ත්â€�රියේ ඇතුළු වී මුදල් සොරà·�ගත් මරදà·�නේ පුද්ගලයකුට විවෘත වරෙන්තු නිකුත් කිරීමට කොළඹ ප්â€�රධà·�න මහේස්ත්â€�රà·�ත් ප්â€�රසන්න අල්විස් මහතà·� අද (26) නියà·�ග කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa