මහජන සේව� දුරකථන සියයට 71ක් අක්�රීයයි

à·�à·Šâ€�රී ලංකà·�වේ රà·�ජ්â€�ය ආයතන මහජන සේවà·� à·ƒà·�පයීම සඳහà·� හඳුන්වà·� දී ඇති දුරකථනවලින් සියයට 71 ක් නිසිපරිදි ක්â€�රියà·�ත්මක නොවන්නේ යà·�යි පේරà·�දේණිය විà·�්වවිද්â€�යà·�ලය කළ සමීක්â€�ෂණයකින් හෙළි වී තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa