ව්‍යාජ ඉමියුනෝගොබිලින් එන්නත් වංචාව සම්බන්ධයෙන් සාගල රත්නායකගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න – CIDයට පැමිණිල්ලක් (වීඩියෝ)

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සිදුවී ඇති ව්‍යාජ ඉමියුනෝගොබිලින් එන්නත් වංචාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී හා ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ලෙස කටයුතු කරන සාගල රත්නායක මහතා සම්බන්ධ බවට…

The post ව්‍යාජ ඉමියුනෝගොබිලින් එන්නත් වංචාව සම්බන්ධයෙන් සාගල රත්නායකගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න – CIDයට පැමිණිල්ලක් (වීඩියෝ) first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News