පරාටේ නීතිය අත්හිටුවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

පරාටේ නීතිය ලබන දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා තෙක් අත්හිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa