හොරට ගෙනා තවත් බෙහෙතක් ගැන පරික්ෂණ යට ගහලා

2023 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් නැමති ඖෂධය ගෙන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ ව්‍යාජ WOR සහතිකයක් සහ ඊට අදාල තවත් ව්‍යාජ

…read more

Source:: The Leader