හොරු අල්ලන දේශපාලන කතා 'පට්ටපල් බොරුවක්' – දිලිත් ජයවීර 

හොරු අල්ලමු කියා දේශපාලන වේදිකාවල සිදු කරන ප්‍රකාශ පට්ටපල් බොරු බව මව්බිම ජනතා පක්ෂයේ නායක පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක දිලිත් ජයවීර ප්‍රකාශ කරයි.

…read more

Source:: The Leader