වෙඩි තබ� මහජනසෞඛ්�ය පරීක්ෂක මරයි

ඇල්පිටිය දිවිතුරුගමදී අද (26) මහජන සෞඛ්â€�ය පරීක්ෂකවරයෙකුට වෙඩි තබà·� à¶�à·�තනය කර ඇතà·�යි පොලීසිය කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa