වෘත්තිය සමිති නායකයෙක් සීනි සමාගමේ මැෂින් දෙකක් පරණ යකඩ කඩයට විකුණලා

සෙවණගල සීනි සමාගමේ කාපට් මැෂින් දෙකක් හොරකම් කර පරණ යකඩවලට විකුණා තිබියදී එහි ආරක්ෂක අංශය විසින් සොයා ගෙන සෙවණගල පොලිසියට බාරදෙනු ලැබ ඇත. සෙවණගල…

The post වෘත්තිය සමිති නායකයෙක් සීනි සමාගමේ මැෂින් දෙකක් පරණ යකඩ කඩයට විකුණලා first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News