රුසියන් ප්�රහ�රවලින් සෙබළු 31,000 ක් ම�රිල�

රුසියන් යුක්රේන යුද්ධයට වසර දෙකක් ගතවී ඇති බවත්, එම වසර දෙකක කà·�ලයේ රුසියන් හමුදà·� ප්â€�රහà·�රවලින් යුක්රේන සෙබළුන් 31,000 ක් සහ සිවිල් à·€à·�සියන් 10,000 කට à·€à·�ඩි පිරිසක් මියගොස් ඇතà·�යි යුක්රේන ජනà·�ධිපති ව්ලොදිමීර් සෙලේන්ස්කී කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa