නීතිපති අද ව්�යවස්ථ� සභ�වට

නීතිපති සංජය රà·�ජරත්නම් මහතà·� ආණ්ඩුක්â€�රම ව්â€�යවස්ථà·� සභà·�à·€ හමුවේ අද (26) පෙනී සිටීමට නියමිතය. …read more

Source:: Lankadeepa