ව�ඩ වර්ජනය අවසන්: අයිෆල් කුලුන යළි ඇරේ

දින හයක සේවක à·€à·�ඩ වර්ජනයකින් පසු ප්â€�රංà·�යේ අනන්â€�යතà·�à·€ සහ එරට පද්â€�ධà·�න සංචà·�රක ආකර්à·�ණය ද වන අයිෆල් කුලුන යළි සංචà·�රකයන්ට විවෘත වී තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa