බලපත් න�ති ඖෂධ හලට මුද්�ර�

පුත්තලම නගරයේ බලපත්â€�ර නොමà·�තිව ඖෂධ අලෙවි කිරීමේ ස්ථà·�නයක් වටලà·� රුපියල් ලක්ෂ 10 කට අධික ඖෂධ තොගයක් සියබà·�රයට ගත් බව ජà·�තික ඖෂධ නියà·�මන අධිකà·�රීයෙ නීතිය බල ගà·�න්විමේ අංà·� ප්â€�රධà·�නී අමිත් පෙරේරà·� මහතà·� පà·�වසිය. …read more

Source:: Lankadeepa