පොලිස් ශිෂ්‍ය භට බලකාය වෙනම ඒකකයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට පියවර

විනයගරුකව කටයුතු කරන ආකාරය, නරක පුරුදු සඳහා ඇබ්බැහි කර ගැනීමට උත්සාහ කරන අයගෙන් ගැලවෙන ආකාරය පිළිබඳව අනෙකුත් සිසුන්

…read more

Source:: The Leader