ම�දි මූදු පතුලේ පූජ�වක

ඉන්දීය අග්â€�රà·�මà·�ත්â€�ය නරේන්ද්â€�ර මà·�දි ගුජරà·�ඨ ප්â€�රà·�න්තයට ඔබ්බෙන් අරà·�බි මුහුදේ කිමිඳී, ක්â€�රිෂ්ණà·� දෙවියන් වෙනුවෙන් විà·�à·šà·‚ පූජà·�වක් පà·�à·€à·�ත්වීය. …read more

Source:: Lankadeepa