ගම්පහ ජ�.ජ.බ ක�න්ත� සමුළුවෙන්

ගම්පහ කà·�න්තà·� නියà·�ජනය දකිනවිට ඉදිරි ඡන්දයක් තියයිද යන à·ƒà·�කය පවතිනවà·�. නමුත් අධික කà·�න්තà·� සහභà·�ගිත්වය දකිනවිට ඡන්දය නොතියà·� සිටීමට ඉන්න බියවනු ඇති විය à·„à·�කි යà·�යි ජà·�තික ජනබල වේගය නà·�යක පà·�ර්ලිමේන්තු මන්ත්â€�රී අනුර දිසà·�නà·�යක මහතà·� අද සවස ගම්පහ දී පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa