කුරුණෑගල දරුවන් අපය�ජනය කළ ගුර� ම�රු

කුරුණෑගල මිà·�à·Šâ€�ර පà·�සලක ගුරුවරයකු එහි හය වසරේ සිසුවියන් පිරිසක අâ�£à¶´à¶ºà·�ජනය කරන ලදà·�යි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජà·�තික ළමà·�රක්ෂක අධිකà·�රිය පà·�à·€à·�ත්වූ විමර්à·�නයේ දී à·ƒà·�කකà·�ර ගුරුවරයà·� අතින් එම සිසුවියන් පිරිස අපයà·�ජනයට ලක්ව ඇති බවට තොරතුරු අනà·�වරණය වී ඇතà·�යි ආරංචිමà·�ර්ග සඳහන් කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa