රුධිර ක�න්දුකරන ඒකකයේ ලෙඩුන් වෙනත් ර�හල්වලට

කුරුණෑගල à·�ික්ෂණ රà·�හලේ රුධිර කà·�න්දුකරණ ප්â€�රතිකà·�ර ඒකකයේ දී රà·�ගීන් පිරිසක් හදිසියේම මරණයට පත්වීමේ සිද්ධියෙන් පසුව එහි අනෙකුත් රà·�ගීහු වෙනත් රà·�හල් කීපයකට යොමු කරනු ලà·�බ සිටිති. …read more

Source:: Lankadeepa