ක�දිනල් හිමිට අපහ�ස කළ�යි විර�ධයක්

මීගමුව ලෙල්ලම මත්ස්â€�ය ව්â€�යà·�පà·�රික මධ්â€�යස්ථà·�නය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ගà·�ටලුකà·�රී තත්වයේදී පිටිපන එක්සත් ධීවර සමිතියේ à·ƒà·�මà·�ජිකයන් පිරිසක් කොළඹ අගරදගුරු මà·�ල්කම් කà·�දිනල් රංජිත් හිමියන් ඇතුළු ජූජකවරුන්ට අපහà·�à·ƒ කළේ යà·�යි විරà·�ධය දක්වමින් මීගමුව පිටිපන මීසම් හතරක ජනතà·�à·€ අද (25) පෙරවරුවේ විරà·�ධය දà·�ක්වූහ. …read more

Source:: Lankadeepa