ජාත්‍යන්තර බලපෑම්වලට යටවෙන්නේ නැ – පොලිස් ඇමති කියයි

ජාත්‍යන්තරයෙන් කොතරම් බාධා පැමිණුනත් යුක්තිය මෙහෙයුම නතර කිරීමට කිසිසේත්ම ඉඩ ලබා දෙන්නේ

…read more

Source:: The Leader