සේවකයන් න�තිව තරු හ�ටල්වලට මරු පෙනිල�

සේවකයන් විà·�à·�ල à·€à·�යෙන් රට à·„à·�ර යෑම හේතුවෙන් අගනුවර ඇතුළු විවිධ ප්â€�රදේà·�වල තරු පන්තියේ à·„à·�ටල් පවත්වà·�ගෙන යà·�මේ දà·�ඩි අර්බුදකà·�රී තත්වයක් පà·�න නà·�ගී ඇතà·�යි à·„à·�ටල් ක්ෂේත්â€�ර ආරංචි මà·�ර්ගවලින් පà·�වසේ …read more

Source:: Lankadeepa