සීනි සම�ගමේ ම�ෂින් දෙකක් පරණ යකඩ කඩයට විකුණල�

සෙවණගල සීනි සමà·�ගමේ කà·�පට් මà·�ෂින් දෙකක් හොරකම් කර පරණ යකඩවලට විකුණà·� තිබියදී එහි ආරක්ෂක අංà·�ය විසින් සොයà·� ගෙන සෙවණගල පොලිසියට බà·�රදෙනු ලà·�බ ඇත. …read more

Source:: Lankadeepa