අන්තර්ජාලය භාවිත කරන සියලුදෙනාට වැදගත් පණිවිඩයක්

විවිධ පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් ඇතැම් වෙබ් අඩවිවලින් ගන්නා දත්ත පරිගණක අපරාධකරුවන් විසින් අපරාධ සඳහා

…read more

Source:: The Leader