අනුරගෙන් මීළඟට තරුණ රැලි

ජාතික ජන බලවේගයේ පවත්වන කාන්තා සමුළුවලින් ඊළඟ පියවර ලෙස තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගත් රැලි දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් රට පුරා

…read more

Source:: The Leader