උසට බර නැති දරුවන් වැඩි වෙලා

උසට සරිලන බර නොමැති (කෘෂ) පාසල් දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය පෝෂණ මාසයේ දත්ත අනුව 2022 වසරට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දී සියයට 19.5 සිට සියයට 21 දක්වා වැඩිවී…

The post උසට බර නැති දරුවන් වැඩි වෙලා first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News