ණය කන්ද බිලියන විසිඅට දහට නගී…එක් අයෙක් ලක්‍ෂ 12.5ක් ණයයි

රජය දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් ලබා ගෙන ඇති සමස්ත ණය ප්‍රමාණය 2023 වසරේ ඔක්තෝබර් වන විට රුපියල් බිලියන විසිඅටදහස් අනූහතරයි දශම හයයි නවයක් (28094.69ක්) බවත්…

The post ණය කන්ද බිලියන විසිඅට දහට නගී…එක් අයෙක් ලක්‍ෂ 12.5ක් ණයයි first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News