ඇමෙරිකාව හයිටියට යැවූ සහල්වල පිළිකා සහ හෘද රෝග අවදානම වැඩි කළ හැකි අහිතකර ද්‍රව්‍ය

හයිටි රාජ්‍යයට වෙත අමෙරිකාව විසින් අපනයනය කළ සහල් තොග වැඩි ප්‍රමාණයක පිළිකා සහ හෘද රෝග අවදානම වැඩි කළ හැකි අහිතකර ආසනික් සහ කැඩ්මියම්, බැර ලෝහ…

The post ඇමෙරිකාව හයිටියට යැවූ සහල්වල පිළිකා සහ හෘද රෝග අවදානම වැඩි කළ හැකි අහිතකර ද්‍රව්‍ය first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News