ම�මණ්ඩිය මර� ඇප පිට ඇවිත් න�න්දම්ම�ත් මරල�

පෞද්ගලික ආරවුලක් මත බෑනà·� සිදුකළ කà·�ති පහරකින් නà·�න්දම්මà·� ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතà·�යි à·€à·�ලච්චේන පොලිසිය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa